Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Algemene Voorwaarden…………………………………………………………… 1
 2. Definities…………………………………………………………………………….. 1
 3. Betalings- en leveringsvoorwaarden……………………………………………. 2
 4. Inschrijving, studieovereenkomst en bedenktijd…………………………….. 3
 5. Tussentijdse beëindiging, hervatting en temporisering…………………….. 3
 6. Uitval en annulering……………………………………………………………….. 4
 7. Eigendomsrechten en auteursrechten lesmateriaal………………………….. 5
 8. Privacy……………………………………………………………………………….. 5
 9. Nietigheid of vernietigbaarheid………………………………………………….. 5
 10. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid……………………………………….. 5

 1. Algemene Voorwaarden Werking
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Tasso Instituut B.V.
  1. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op Nederlandse en internationale opleidingen, nascholingen en workshops op het gebied van transpersoonlijke regressietherapie en coaching.

 • Waar ‘Tasso’ in deze Algemene Voorwaarden staat, wordt bedoeld ‘Tasso Instituut BV.’
  • Afspraken die van deze Algemene Voorwaarden afwijken, zijn alleen van toepassing wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 • 2.      Definities.

Deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:

 • Diensten: de door Tasso verzorgde opleidingen, nascholingen en workshops, masterclasses, cursussen en trainingen op het gebied van transpersoonlijke regressietherapie en coaching

 • Cursisten: natuurlijke personen die deelnemen aan een nascholing, workshop, masterclass, cursus of training van Tasso
  • Opleiding: de beroepsopleiding Transpersoonlijke Regressietherapie.
  • Internationale Opleiding: de Engelstalige opleiding Regressietherapie van Tasso in Nederland.
  • Opleidingsjaar: een periode van een aantal maanden waarin studenten onderricht krijgen, lessen volgen en tentamens afleggen bij Tasso als onderdeel van één van de opleidingen.

 • Lesgeld: de geldelijke vergoeding voor de dienst. Hieronder is begrepen: het gebruik van de Tasso-faciliteiten, de vastgestelde lesdagen, oefendagen, verplichte huiswerkbijeenkomsten, supervisies, tentamens, de beoordeling van het eindverslag, beschikbaar gestelde syllabi en hand-outs.

 • Hieronder is niet begrepen: extra vrijwillige huiswerksessies, de verplichte leertherapie, audiovisueel les- of hulpmateriaal zoals DVD’s, hard-copy lesmateriaal zoals boeken, en hertentamens, hersupervisies en herbeoordelingen van eindverslagen.

 • 3.      Betalings- en leveringsvoorwaarden

 • Het volledige verschuldigde lesgeld moet uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de dienst door de deelnemer bijgeschreven zijn op de rekening van Tasso. Het niet voldoen van het lesgeld ontheft de deelnemer niet van de aangegane verplichtingen.

 • In afwijking van het vorige lid is het alleen voor de opleiding mogelijk om het jaarlijkse lesgeld in twee gelijke delen of in tien gelijke maandelijkse termijnen te betalen. Deze respectievelijke (termijn)bedragen moeten dan uiterlijk op onderstaande vervaldata bijgeschreven zijn op de rekening van Tasso.

 • Bij betaling in 2 gelijke delen is de 1e vervaldatum 14 dagen voor het begin van de Opleiding en de 2e vervaldatum 4 maanden na de 1e vervaldatum.
  • Bij betaling in 10 gelijke delen is de 1e vervaldatum 14 dagen voor het begin van de Opleiding en de 2e en volgende vervaldata iedere keer een maand na de vorige vervaldatum.
  • Wanneer een termijnbedrag op de vervaldatum niet is bijgeschreven op de rekening van Tasso komt de mogelijkheid om in termijnen te betalen automatisch te vervallen en moet het resterende lesgeld alsnog ineens en direct voldaan worden.
  • Voor de opleiding geldt dat de studenten bij betaling van het gehele lesgeld in één keer een korting van 4% ontvangen en bij betaling in twee termijnen een korting van 2%. Deze korting komt te vervallen wanneer de (termijn)bedragen niet uiterlijk op de hierboven genoemde vervaldata op de bankrekening van Tasso zijn bijgeschreven. Deze kortingen gelden niet in combinatie met andere kortingen.

 • Studenten aan de internationale opleiding die hun opleiding na de eerste module vervolgen, kunnen de resterende modules per keer betalen, mits zij dat steeds voor een module vooruit doen. Dat wil zeggen dat zij 14 dagen voordat module 2 aanvangt, de 2e en 3e module betaald hebben en zo verder.

 • Behoudens hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, vindt er nimmer restitutie van lesgeld plaats.

 • Tasso is niet verplicht diensten te verlenen aan deelnemers zolang deze niet hebben voldaan aan hun betalingsverplichting van het lesgeld conform deze Algemene Voorwaarden.
  • Indien Tasso met de deelnemer een vaste prijs voor de dienst overeenkomt, dan is Tasso niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de door Tasso gemaakte kosten of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Deelnemers zijn gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt.

 • 4.      Inschrijving, studieovereenkomst en bedenktijd
  • Deelnemers zijn geregistreerd op het moment dat Tasso hun inschrijving na een intake- procedure heeft aanvaard. Zij ontvangen dan een bevestiging met alle relevante gegevens van het seminar of de training. Daarmee is de inschrijving definitief en komt de studieovereenkomst tot stand voor de duur van de dienst zoals vermeld in de opleidingsinformatie en verklaren deelnemers zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld.

 • Deelnemers schrijven zich in voor het volledige programma en duur van de dienst. Voor de opleiding geldt dat zij zich inschrijven voor de duur van één opleidingsjaar.
  • De studieovereenkomst omvat de dienst waarvoor de deelnemers zich inschrijven inclusief het lesmateriaal en de aan de dienst verbonden lesdagen, praktijkdagen, oefendagen, tentamens en overige toetsing.

 • De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat Tasso de acceptatie van de inschrijving aan een deelnemer bevestigd heeft. Deelnemers maken gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail te verklaren dat zij de studieovereenkomst willen ontbinden.

 • Nadat deelnemers gebruik hebben gemaakt van hun herroepingsrecht hebben zij 14 dagen de tijd om het eventueel ontvangen lesmateriaal voldoende gefrankeerd en aangetekend te retourneren. Bij niet tijdige retourzending kan Tasso kosten voor het lesmateriaal in rekening brengen.

 • Mocht een deelnemer gebruik maken van zijn herroepingsrecht, maar wel reeds gebruik gemaakt hebben van de dienst of een deel daarvan, zal Tasso de kosten van dat deel in rekening brengen.

 • 5.      Tussentijdse beëindiging, hervatting en temporisering
  • Studenten van het eerste jaar van de Opleiding Regressie- en Reïncarnatie-therapie kunnen deze tussentijds beëindigen wanneer zij dit uiterlijk vóór de 6e lesdag van het betreffende opleidingsjaar middels een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk kenbaar maken bij het secretariaat van Tasso.

 • De tussentijdse beëindiging is pas officieel wanneer de student een schriftelijke bevestiging van Tasso heeft ontvangen. In dat geval eindigt de opleiding direct na de 6e lesdag. Tasso zal dan het reeds betaalde resterende lesgeld restitueren. Eventuele eerder verleende kortingen komen te vervallen en zullen daarbij eerst verrekend worden.

 • Studenten die de opleiding op eigen verzoek voortijdig beëindigd hebben, kunnen deze binnen drie jaar na de beëindiging hervatten.

 • Studenten die de opleiding in het eerste jaar na 6 lesdagen tussentijds beëindigd hebben, kunnen deze 6 lesdagen tegen een gereduceerd tarief van 50% nogmaals volgen. Het resterende lesgeld zal tegen het dan geldende tarief gefactureerd worden. Deze kunnen in één of twee termijnen betaald worden met inachtneming van de vervaldata in deze Algemene Voorwaarden.

 • Studenten kunnen gemiste lesdagen kosteloos inhalen in een volgend 0pleidingsjaar. Zij kunnen ook reeds gevolgde lesdagen nogmaals bijwonen tegen een gereduceerd tarief van 50%.

 • In bijzondere gevallen kan een student de opleiding temporiseren. In dat geval kan de student de opleiding volgen en afronden in meerdere opleidingsjaren. Dit is slechts mogelijk na akkoord van Tasso. De financiële consequenties worden dan in onderling overleg vastgesteld.

 • 6.      Uitval en annulering
  • Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven aan het secretariaat van Tasso. De dag waarop de schriftelijke annulering door Tasso is ontvangen, geldt als annuleringsdatum.

 • Bij annulering tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de dienst door de deelnemer restitueert Tasso het volledige lesgeld. Bij annulering van 2 tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de dienst door de deelnemer restitueert Tasso 50% van het lesgeld. Bij annulering binnen 2 weken voor de aanvangsdatum van de dienst door de deelnemer restitueert Tasso geen lesgeld.

 • Bij niet tijdige annulering door een deelnemer evenals bij het niet deelnemen aan een dienst blijft de betalingsverplichting bestaan.
  • Wanneer een deelnemer na aanvang van de dienst de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de dienst deelneemt, heeft hij geen recht op enige terugbetaling.
  • Bij onvoldoende inschrijvingen of door bijzondere dringende omstandigheden behoudt Tasso zich het recht voor om een dienst af te gelasten dan wel te wijzigen. In voorkomende gevallen zal Tasso de deelnemers hier zo spoedig mogelijk over informeren. Na overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald door Tasso. Verschuiving om deze reden geeft een deelnemer geen recht op annulering, restitutie of schadevergoeding. In geval van annulering door Tasso ontvangt de deelnemer restitutie van het lesgeld.

 • Bij ziekte of verhindering van een docent doet Tasso er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal Tasso de deelnemers hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. Tasso zal de bijeenkomst dan opnieuw inplannen na overleg met de deelnemers. De internationale opleiding zal altijd doorgang vinden.

 • 7.      Eigendomsrechten en auteursrechten lesmateriaal
  • Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het lesmateriaal berusten bij Tasso, voor zover van toepassing. De deelnemer mag het voor de dienst door Tasso verstrekte lesmateriaal slechts gebruiken voor persoonlijke studie. Het vermenigvuldigen, verkopen, afstaan of beschikbaar stellen van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tasso.

 • Deelnemers en oud-deelnemers kunnen uit het lesmateriaal citeren, mits met duidelijke bronvermelding.

 • 8.      Privacy
  • In het kader van de toepasselijke wettelijke privacy-wetgeving, maakt Tasso deelnemers, erop attent dat de door hun verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, worden opgenomen in de studentenadministratie.

Tasso zal deze gegevens alleen gebruiken ter uitvoering van de dienst en om de deelnemer te blijven informeren over de dienst of daaraan gerelateerde informatie.

 • Tasso stelt geen persoonlijke gegevens van deelnemers beschikbaar aan derden.
  • Alle door deelnemers aan Tasso, haar medewerkers en docenten verstrekte persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • 9.      Nietigheid of vernietigbaarheid
  • Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

 1. 10.   Toepasselijk recht en aansprakelijkheid
  1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle aanbieding, opdrachten diensten en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Ook als een dienst in zijn geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitgevoerd wordt of indien de deelnemer daar woont.

 • Tasso is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer.

 • Tasso is niet aansprakelijk voor kosten van enigerlei aard, indien een deel van een dienst geannuleerd dient te worden.
  • Voor zover Tasso toerekenbaar tekortschiet en de deelnemer daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Tasso beperkt tot de wettelijke aansprakelijkheid en beperkt tot vergoeding van de directe schade.

 • Alle geschillen waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Blijf op de hoogte van nieuws en evenementen