Klachtenregelement

Tasso Instituut wil de studenten zo goed mogelijk van dienst zijn. Bij problemen is het eerste aanspreekpunt de mentor die immers verantwoordelijk is voor de studentenbegeleiding. Wanneer dit niet tot een voor de student bevredigende oplossing leidt, kunnen studenten een officiële klacht indienen.

Bepalingen

 1. Alleen klachten van ingeschreven studenten van Tasso Instituut vallen onder deze regeling.

2. Klachten worden schriftelijk gericht aan de directie van Tasso Instituut, hetzij per brief, hetzij per e-mail.

3. Tasso Instituut zal elke klacht vertrouwelijk behandelen, en de ingediende klacht, eventuele schriftelijke bescheiden en de uit de klachtenbehandeling voortgekomen conclusies of rapporten zorgvuldig registreren. Deze gegevens blijven gedurende vier jaren na behandeling van de klacht bewaard bij het secretariaat van het instituut.

4. Voor behandeling van schadeclaims dienen klagers zich tot de burgerlijke rechter te wenden.

5. Ingediende klachten de volgende gegevens te bevatten:

Procedure

 – naam en adres van de klager;
 – de dagtekening;
 – een duidelijke omschrijving van de klacht, en tegen wie of wat de klacht gericht is;
 – eventuele bewijsstukken;
 – de handelingen of omstandigheden waartegen de klager bezwaar maakt;
 – beschrijving van de stappen die zijn ondernomen om tot een oplossing te komen;
 – ondertekening door de klager.

6. Tasso Instituut is niet verplicht de klacht te behandelen wanneer:
 – aan één of meer van de onder punt 5 staande gegevens niet is voldaan.
 – het incident langer dan vier maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

7. Met uitzondering van vakantieperiodes, stuurt Tasso Instituut binnen tien werkdagen nadat de klacht is ontvangen aan de klager een ontvangstbevestiging.

8. Met uitzondering van vakantieperiodes, zullen klachten binnen twee maanden worden afgehandeld. Als er bij uitzondering meer tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan binnen deze periode in kennis gesteld met mededeling van de reden van uitstel en een indicatie van wanneer uitsluitsel verwacht mag worden.

9. Als interne bemiddeling niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, wordt een onafhankelijke derde als mediator ingeschakeld. Mediator is de heer drs. Simon van de Heuvel.

10. Als de mediator de klacht gegrond acht, betaalt de opleiding de kosten van de mediator. Als de mediator de klacht niet gegrond acht, betaalt de student de kosten van de mediator. Als de mediator de klacht gedeeltelijk gegrond verklaart, kan de mediator tot een verdeling van de kosten besluiten.

11. Het advies van de mediator is bindend voor Tasso Instituut.

12. De klachtenprocedure eindigt als:

 – De klager de klacht schriftelijk intrekt.
 – De klager de schriftelijke beslissing van de directie van het Instituut accepteert.
 – De ingeschakelde mediator een bindend advies gegeven heeft.
 – De klager een civiele procedure start.

\"\" Facebook Instagram YouTube Spotify \"\"

Blijf op de hoogte van nieuws en evenementen

The form you have selected does not exist.

Winkelwagen
Scroll naar boven